Email Us: info@gcsm.org

 

Past Officers

Gujarati Cultural Society of Manitoba Past Presidents

1978 - 1980: Atish Maniar
1980 - 1981: Chandu Shah
1981 - 1982: Mahendra Patel
1982 - 1983: Bharat Shah
1983 - 1984: Tara Sampat
1984 - 1985: Pravin Mehta
1985 - 1986: Suren Mehta
1986 - 1987: Jyoti Desai
1987 - 1988: Bharat Patel
1988 - 1989: Madhukar Gupta
1989 - 1990: Damu Pavagadhi
1990 - 1991: Bharat Shah
1991 - 1992: Bhukesh Kosmodia
1992 - 1993: Mahendra Patel
1993 - 1994: Ramesh Pavagadhi
1994 - 1995: Kishor Modha
1995 - 1996: Bhadresh Bhatt
1996 - 1997: Taraben Sampat
1997 - 1998: Jayantibhai Mistry
1998 - 1999: Sandeep Patel
1999 - 2000: Kirit Thakrar
2000 - 2001: Kalpana Gupta & Mitesh Trivedi
2001 - 2002: Mitesh Trivedi
2002 - 2003: Parag Gupta 
2003 - 2004: Ashwin Tailor 
2004 - 2005: Amit Lad 
2005 - 2006: Anil Thanki
2006 - 2007: Anil Thanki 
2007 - 2008: Daksha Gupta 
2008 - 2009: Daksha Gupta 
2009 - 2010: Diptin Patel 
2010 - 2011: Jayshree Shah 
2011 - 2012: Ketan Joshi 
2012 - 2013: Madhukar Gupta
2013 - 2014: Kirit Thakrar
2014 - 2015: Tanmay Patel
2015 - 2016: Kalpesh Patel
2016 - 2017: Kiran Gupta
2017 - 2018: Kiran Gupta
2018 - 2019: Manish Shah
2019 - 2020: Subhashchandra Patel
2020 - 2021: Sanjay Patel
2021 - 2022: Rupesh Patel

 

Events

Gallery

vision

vision

vision

vision

vision

vision

vision

vision

vision

 

Contact Us

Gujarati Cultural Society of Manitoba

PO BOX 34147 Fort Richmond,
Winnipeg,  MB,
R3T 3B1,
Canada

Email: info@gcsm.org

 

 

Login