Past Officers

Gujarati Cultural Society of Manitoba Past Presidents

 • 1978 - 1980: Atish Maniar
 • 1980 - 1981: Chandu Shah
 • 1981 - 1982: Mahendra Patel
 • 1982 - 1983: Bharat Shah
 • 1983 - 1984: Tara Sampat
 • 1984 - 1985: Pravin Mehta
 • 1985 - 1986: Suren Mehta
 • 1986 - 1987: Jyoti Desai
 • 1987 - 1988: Bharat Patel
 • 1988 - 1989: Madhukar Gupta
 • 1989 - 1990: Damu Pavagadhi
 • 1990 - 1991: Bharat Shah
 • 1991 - 1992: Bhukesh Kosmodia
 • 1992 - 1993: Mahendra Patel
 • 1993 - 1994: Ramesh Pavagadhi
 • 1994 - 1995: Kishor Modha
 • 1995 - 1996: Bhadresh Bhatt
 • 1996 - 1997: Taraben Sampat
 • 1997 - 1998: Jayantibhai Mistry
 • 1998 - 1999: Sandeep Patel
 • 1999 - 2000: Kirit Thakrar
 • 2000 - 2001: Kalpana Gupta & Mitesh Trivedi
 • 2001 - 2002: Mitesh Trivedi
 • 2002 - 2003: Parag Gupta
 • 2003 - 2004: Ashwin Tailor
 • 2004 - 2005: Amit Lad
 • 2005 - 2006: Anil Thanki
 • 2006 - 2007: Anil Thanki
 • 2007 - 2008: Daksha Gupta
 • 2008 - 2009: Daksha Gupta
 • 2009 - 2010: Diptin Patel
 • 2010 - 2011: Jayshree Shah
 • 2011 - 2012: Ketan Joshi
 • 2012 - 2013: Madhukar Gupta
 • 2013 - 2014: Kirit Thakrar
 • 2014 - 2015: Tanmay Patel
 • 2015 - 2016: Kalpesh Patel
 • 2016 - 2017: Kiran Gupta
 • 2017 - 2018: Kiran Gupta
 • 2018 - 2019: Manish Shah
 • 2019 - 2020: Subhashchandra Patel
 • 2020 - 2021: Sanjay Patel
 • 2021 - 2022: Rupesh Patel
 • 2022 - 2023: Ketan Sodvadiya
Purchase Ticket